Політична економія


ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Після завершення промислового перЕВороту розвинуті країни Світу вступають в добу індустріалізації. Вона характеризується Структурними змінами в господарстві окремих країн. На основі наУКово-технічних і технологічних винаходів виникають нові галузі виробництва, модернізуються старі. Збільшується доля промислових підприємств у виробництві валового національного продукту (ВНП) і національного доходу (НД). Під час індустріалізації відбувається концентрація виробництва та капітальні зміни в організації та управлінні виробництвом — виникають монополії, акціонерні товариства. В кінці XIX — на початку XX ст. завершується формування світового ринку, разом З тим поглиблюється нерівномірність у розвитку окремих країн. НаГострюються міждержавні суперечності.

1. Прогрес науки, техніки і технологІї виробництва в останній третині XIX ст.

Індустріалізація в розвинутих країнах відбувалася на основі науково-технічної революції. Відкриття в галузі математики, фізики, хімії, інших наук сприяли технічному прогресові, створенню оригінальних машин, механізмів, приладів, які масово запроваджувалися у виробництво. Найважливішим винаходом останньої третини XIX ст. було створення технічної лінії з виробництва, передачі і споживання електричної енергії. Це стало можливим після винаходу Динамомашини (В. Сіменс — Німеччина, 1867 р.), генератора електричного струму (Т. Едісон—США, 1883 р.), трансформатора для передачі електричного струму на відстань (1891), електродвигуна. Розпочалася електрифікація виробництва, транспорту і побуту. Парова енергія стала витіснятися електричною. Були винайдені електрична пЛАвильна піч (1877), ЕлектРичне зварювання металів (1887), електрична залізниця — Трамвай (1879), електрична лампа (1886) та багато інших винаходів.

У 80-90-их роках було відкрито і вдосконалено використання інших видів енергії. Серед них виділяються винаходи двигунів внутрішнього згоряння — карбюраторного (Н. Отто, Німеччина, 1887 р.) та дизельного (Р. Дизель—Німеччина, 1893 р.).

У 80-их роках двигуни внутрішнього згоряння були вдосконалені. На їх базі німецькі винахідники Г. Даймлер і К. Бенц Створили автомобіль, який мав видатне техніко-економІЧне значення.

Відкриття в галузі виробництва хімічної продукції (синтетичні барвники, кислоти, фарбувальні, лікарські, парфумерні та інші вироби) дали поштовх для прискореного розвитку хІМічної промисловості.

Велике економічне значення мали технічні вдосконалення в металургії — конверторний спосіб виробництва сталІ, впровадження мартенівських печей, які значно підвищували продуктивність праці.

Цьому сприяли також технічні і технологічні новації в металообробці. Був винайдений автоматичний револьверний верстат (США), вдосконалений токарський та інші металорізальні механізми.

Важливі вдосконалення були зроблені в технічній сфері легкої, поліграфічної та інших галузях промисловості (автоматичний ткацький верстат, лінотип, автомат для виробництва пляшок тощо).

Темпи технічного прогресу були вражаючими, їх результати важко переоцінити. Технічні та технологічні відкриття різко підвищили ефективність праці, почалося масове виробництво товарів, знизилася їх собівартість.

Популярні записи