Політична економія

Особливості промислового перевороту у Німеччині

Німеччина вийшла на шлях капіталістичного розвитку пізніше, ніж Англія та Франція. Промисловий переворот тут розгорнувся лише в другій половині XIX ст. Найважливішою причиною такого відставання була наявність феодальних середньовічних порядків в сільському господарстві, збереження цехів у промисловості та політична роздрібненість країни.

На відміну від Англії та Франції, становлення суспільства нового типу в Німеччині відбувалося не революційним, а еволюційним шляхом. Середньовічні порядки: панування феодального землеволодіння та повинності селян ліквідовувалися поступово, шляхом реформ. Навіть після революції 1848 р. у НімеччинІ Зберігалася феодальна монархія і політична та економічна влада великих землевласників-юнкерів. Щоправда, монархія стала Обмеженою, і деякі політичнІ права отримала національна буржуазія.

Запізнення промислового перевороту БУло зумовлене Ізольованістю країни від світових торговельних шляхів, відсутністю Ласного флоту. ПолітичнЕ роздрібнені німецькі держави будували свою власну економічну політику. Кожна з них мала власні гроші, метричну систему, митні кордони і норми господарського ЗаКонодавства, які гальмували створення єдиного національного Рднку. Основні промислові райони країни — Прусько-Сілезький, Саксонський і Рейнсько-Вестфальський — були-Економічно слабо зв'Язані між собою.

У Німеччині довгий час панувало середньовічне ремісниче виробництво, основною формою якого були цехи. Мануфактури появилися у кінці XVIII ст., і були розташовані, як правило, у сільській місцевості. Панування міських цехів було підірване німецьким законодавством лише у 60-их роках XIX ст. Ремісниче виробництво було малоефективним. Промислова продукція не була конкурентоспроможною на зовнішньому ринку. Більше того, внутрішній ринок країни заполонили дешеві вироби французької та англійської фабрично-заводської промисловості. Німеччина в першій половині XIX ст. була аграрним придатком промисловЕ Розвинутих Англії та Франції.

Перші парові машини в німецькій промисловості знайшли застосування у 30-их роках XIX ст. Проте їх було небагато —у 1837 р. у промисловЕ розвинуті й Сілезії працювало всього 8 парових двигунів (у той же час на бавовняних фабриках Ланкашира (Англія) дІЯло 714 парових двигунів.

Промисловий переворот прискорюється у 50-60-их роках, коли нІМецька промисловість переходить від мануфактурної стадії до фабрично-заводської. Впродовж 60-их років різко збільшується загальна потужність парових двигунів. Особливо високими темпами розвиваЄТься важка Промиловість.

ОсобливІСтю Запізнілого промислового перевороту в Німеччині було те, що вІН базувався на основі вітчизняного машинобудування, на власних ІНженерно-технічних досягненнях. У Німеччині відразу будувалися величезні на той час машинобудівні підприємства, оснащенІ найновішим обладнанням. Саме це забезпечило небачені у XIX Cт. темпи промислового виробництва. Структура німецької фабричної промисловості теж вигідно відрізнялася від англійської ТА французької. У Німеччині було здійснено ряд винаходів (барвники), внаслідок чого почала успішно розвиватися хімІЧна промисловість.

Боротьба за об'єднання Німеччини та пІДготовка до війни ІЗ Францією стали важливим стимулом промислового зростання країни у 50-60-их рр. У зв'язку з цим прискореними темпами розвивалася воєнно-промислова база, в якій особливу роль відігравали сталеплавильні, артилерІЙські заводи КрупНА (Рейнська область). Велике значення надавалося залізничному будівництву, яке набуло загальнонаціонального характеру, ліквідувало економічну розрізненість країни, сприяло консолідацІї Внутрішнього ринку.

Господарському піднесенню та прискоренню промислового перевороту сприяв також митний союз нІМецьких держав (1867 р.), який очолювали союзна митна рада і митний парламент. Ця господарська органІЗація немало спричинилася до пізнІШого політичного об'єднання держави.

Популярні записи