Політична економія


Американська школа неокласики

Наприкінці ХІХ ст. з’являється своєрідний американський варіант теорії граничної корисності, засновником якої був Джон Кларк.

Основні його праці "Філософія багатства", "Розподіл багатства", "Проблеми монополії" та ін.

Головною проблемою п/е Кларк вважав розподіл. Він доводив, що розподіл суспільного доходу відбувається з природним законом, який забезпечує кожному власникові фактора виробництва стільки багатства, стільки він створює.

П/е, за Кларком, складається з двох частин:

1) Економічна статистика – це наука рівноваги в економіці, тобто коли змін в господарстві немає.

2) Економічна динаміки – це наука про відхилення економіки від стану рівноваги, а також про перехід від одного стану до іншого.

За Кларком, закони економічної статистики є основними, а закони економічної динаміки є тільки їх наслідком, продовженням.

Одним із головних законів економічної статистики Кларк вважає з-н спадної продуктивності, де говорить "разом із зростанням будь-якого одного з трьох факторів в-ва (праця, капітал, земля) порівняно з двома іншими продуктивність його спадає. Порушенням пропорцій між працею і капіталом уповільнюється ріст виробництва".

Згідно із законом спадної продуктивності Кларк пояснює порядок створення доходів:

- праця одержує з/л, яка визначена "граничною", продуктивність праці знижується, як наслідок, з/п зменшується;

- капітал отримує прибуток, також визначений його "граничною продуктивністю", а якщо кількість капіталу зростає, робітники не встигають увесь застосувати, віддача на одиницю капіталу знижується, прибуток зменшується;

- земля отримує ренту, що визначена її "граничною продуктивністю", тобто якщо кількість оброблюваної землі зростає, робітники не взмозі її усю обробити, віддача на одиницю площі земельної ділянки зменшується, рента зменшується.;

- отже, усе цілком природно, ніякої експлуатації немає.

У зв’язку з цим порядком створення доходів Кларк формулює головний постулат теорії розподілу – "...частина продукту, яку отримує кожен з факторів, залежить від "... закону спадної продуктивності" кожного фактора.

3. Шведська і стокгольмська школа.

Значний внесок у розвиток світової економічної науки зробили шведські вчені: Кнут Віксель, Густав Кассель.

Кнут Віксель (1851-1986). Головна проблема, на якій зосереджував свою увагу – це проблема динаміки цін. Шукаючи власного шляху для розкриття механізму руху цін, він відкидає ідею, що головною причиною зміни цін є зміна кількості грошей. Віксель вважає, що у сукупному попиті і пропозиції необхідно розрізняти, з одного боку – попит і пропозицію щодо предметів споживання, а з іншого – щодо засобів виробництва. На його думку, зовсім необов’язково, щоб урівноважування пропозиції й попиту на предмети споживання і наявних заощаджень та інвестицій досягалося одночасно.

У теорії Векселя важливе місце належить концепції кумулятивного процесу (тенденції до прискорення якогось процесу). Аналіз кумулятивних процесів та дослідження проблем порушення рівноваги привели Векселя до створення теорії економічного циклу.

Дослідження економічного циклу дали змогу виділити гострі проблеми нагромадження капіталу, проаналізувати його вплив на виробництво, розподіл доходів, заощадження, простежити зв’язок між інвестиціями й грошима.

Віксель бачив необхідність втручання держави в механізм рівноваги, але ідея державного макрорегулювання була ще досить далекою.

4. Математична школа в п. е.

Виникнення математичної концепції економічної рівноваги зумовлене перетворенням капіталізму на розвинуту господарську систему з високим рівнем взаємозв’язку та однорідності всіх її частин і елементів, а також розвитком математики. Основоположником математичної школи був Леона Вольрас, який опрацьовував теорію макроекономічної рівноваги.

В основу математичної моделі Вальраса покладено ринковий підхід до економічних явищ. Рівновага в економіці не зводиться до ринкової рівноваги, але її можна досягнути тільки через ринковий механізм, через обмін.

Основний інструмент у цьому механізмі – ціна. Вирівнювання попиту і пропозиції товарів відбувається за допомогою пошуку, взаємоприйнятних цін, які цілями рівноваги. Рівноважна ціна встановлюється у точці рівноваги між корисністю товарів і витратами на їх виробництво.

Основні закони, дотримування яких забезпечує рівновагу:

1) товари одного класу на ринку повинні мати тільки одну ціну;

2) ціна товару зрівнює кількість запропоновану і кількість споживану;

3) ціна має забезпечувати максимальне задоволення і покупцеві і продавцю.

Дія цих законів забезпечить рівновагу.

Вільтредо Парето (1848-1923).

Паретто розвинув теорію добробуту, або теорію економічного оптимуму, суть якої полягає в оптимальному розподілі економічних ресурсів і благ, що виробляються.

Рівновага за Парето трактувалася як економічний стан, за якого неможливо поліпшити становище когось з учасників обміну, не погіршивши становища хоча б одного з них. Рівновага настає тоді, коли діаметрально протилежні сили та бажання й усі численні перешкоди буде збалансовано.

Коли економіка досягає оптимуму, то дальше поліпшення будь-яких важливих показників, за Парето, можливе лише внаслідок глибоких структурних зрушень. На підставі цього він зробив висновок: для того, щоб підняти рівень мінімального доходу або зменшити розрив у доходах, необхідно забезпечити прискорене збільшення багатства порівняно з кількістю населення. Отже, проблема поліпшення умов життя найбідніших верств населення є проблемою створення багатства.

Популярні записи