Політична економія


Інвестиційна теорія циклів Хансена

Елвін Хансен (1887-1976) Характерною рисою ек-ної теорії післякейнсіанського періоду є те, що у поясненні найважливіших ек-них проблем вирішальне міс-це належить інвестиціям. У питаннях теорії вони виходять з того, що Причина циклічності І причина періодичних криз та безробіття, полягає у "коливаннях динаміки інвестицій".

Велике значення у неокейн-сіанській Теорії циклу має поділ капіталовкла-день на автономні та похідні. Похідні інвестиції – інвестиції, пов’язані з розширенням спож-ня у рез-ті зростання нац-ого доходу. Цей тип інвестицій бере участь у моделі мультиплікатор – аксе-лератор. У процесі ек-ого зростання є цілий ряд факторів, що викликають капіталовкладення не-залежно від руху спож-ня або нац-ого доходу: те-хнічний прогрес та обумовлені ним технічні пере-вороти, зростання населення, політика держави та інші фактори автономного хар-ру. З дією цих факторів і пов’язані Автономні інвестиції. Неоке-йнсіанська теорія циклу детально викладена у роботі Е. Хансена "Ек-ні цикли та нац-ний доход" (1958. Рушійною силою, першопричиною В є технічний прогрес, який вимагає нових капіталовкладень – автономних інвестицій. Рез-том кожної нової порції автономних інвестицій є розгортання мультиплікаційно-акселераційного процесу. Інвестиції породжують доходи, сума яких тим вища, чим більша "схильність до спож-ня". Зростання ж доходів викликає похідні інвестиції, які збільшують нац-ний доход. На думку Хансена, технічний прогрес визначає рівень капітального коефіцієнту, акселератора. Інтенсивність та тривалість процесу зростання визначаються виключно хар-ром технічного прогресу. Хансен визначає Причини, що викликають припинення процесу зростання і початок спаду: причина пов’язана з поступовим вичерпуванням автономних інвестицій: зниження очікуваної норми прибутку із зростанням інвестицій, збільшення цін капітальних това-рів і підвищення процента; пов’язана з послабленням "понадкумулятивного процесу", що породжується дією мультиплікатора та акселератора.

Тривалість та інтенсивність піднесення визначаються вирішальною мірою обсягом та інтенсивні-стю автономних інвестицій. Рівновага ринкової сис-ми передбачає загальну або макроек-ну рів-новагу ринку товарів, грошей, облігацій та робочої сили. Макроек-на рівновага зводиться до вза-ємодії 2-х ринків – товарів та облігацій або това-рів і грошей. Останній варіант зветься Моделлю Хікса – Хансена. Хансен, взявши за основу кейн-сіанський варіант, включив до нього діаграму IS-LM, додавши до неї рівняння попиту та пропози-ції на ринку праці (IS – крива "інвестиції-заощад-ження" - крива рівноваги грошового ринку, LM – крива "ліквідність – гроші" - крива рівноваги това-рного ринку).

Модель Хікса – Хансена відкриває великі можли-вості для досл-ня взаємодії ринкі товарів та гро-шей.

10. В. Ойкен та його концепція "ідеальних типів госп-их систем"

Основоположником неолібералістського напрям-ку нім. ек-ної теорії вважають В. Ойкена, який у повоєнні рр. заснував цілу школу - Фрейбурзьку.. Представники фрейб. шк. вваж., що втручання держави в ек-ку має бути обмеженним, а мето-дом запобігання диктатурі має бути встановлення конкурентного ладу. Вихідним пунктом неоліб-них пошуків концепції ідеального ек-ого ладу ста-ло вчення В. Ойкена про 2 типи ек-них сис-м: 1)"центрально-кероване госп-во" (примус. ек-ка) та 2)"мінове госп-во" (вільна ринкова ек-ка). Він класифікував їх, виходячи зі способу управлі-ння госп-им процесом, форм координації діяль-ності окремих госп-их од., і підкреслював, що ри-нкове госп-во управляється ринком, є госп-вом відносин обміну, а центрально-кероване виклю-чає вільний ринковий обмін і управляється центральним керуючим органом.

"Центрально-кероване госп-во" Хар-ся таким рівнем планування, за якого всі ек-ні зв’язки між ек-ими суб’єктами заміщенні адміністративними вертикальними зв’язками центру з під-вами. Централізоване планування - ек-на політика.

"Вільне ринкове госп-во", побудовано на кон-куренції та приватній власності, є природною ос-новою ек-ого порядку, оск забезпечує під-ку ініці-ативу, розв-к ек-ки, встановлення рівноваги зав-дяки дії конкурентних сил. Воно базується на принципі свободи вибору (рівня спож-ня, профе-сії та робочого місця, ек-них відносин).

Теория Ойкена явилась фундаментом для построения "социальной рыночной экономики" в Западной Германии

Людвиг Эрхард (1897-1977) является одним из основных авторов концепции социального рыночного хозяйства. Согласно Эрхарду, со­временный либерализм не может не допустить заметной роли государ­ства в экономических процессах:

· во-первых, необходимо ограничение деятельности монополий;

· во-вторых, "безгосударственная" рыночная экономика порождает чрезмерный разрыв в доходах, необеспеченность положения отдель­ных социальных групп, что ведет к политической и социальной не­стабильности. Поэтому государство должно осуществлять частичное перераспределение доходов в пользу малоимущих и финансировать ряд социальных программ.

В исключительных случаях государство может даже регулировать цены на критически важные товары и услуги (продовольствие, энергия, транспорт).

Альфред Мюллер-Армак (1901-1978) и Людвиг Эрхард (1897-1977). Эти авторы создали концепцию социального рыночного хозяйства, которая исходит из сочетания конкуренции, экономической свободы предпринимателей и активной роли государства в перераспределении доходов и организации социальной сферы. Теоретические аспекты социального рыночного хозяйства обусловлены классической проблемой установления функций государства в условиях экономики, управляемой "невидимой рукой" рынка. Эта проблема обсуждалась еще А. Смитом, который доказал, что государство должно заниматься в основном поддержанием общественного порядка и защиты страны.

Популярні записи