Політична економія

Теорія граничної корисності в працях сучасних єкономістів

На початку XX сторіччя в теоретичній економічній науці сформувалася оригінальна наукова школа - російська школа політичної економії, що зробила значний вплив на розвиток ряду напрямків світової науки. Тому науково правильно і вірогідно виділяти в історії економічної науки XX в. поряд із неокласичною, кейнсіанською, інституціональною школами ще і російську школу політичної економії.

Ідея про можливість існування вітчизняної економічної школи можна сказати "витає в повітрі" уже декілька років. Автор дійсної доповіді висловлювала її й у 1997 р. у Передмові до книги М. І.Туган-Барановського "Періодичні промислові кризи", і в доповідях на кафедрі, і на міжнародній науковій конференції /1999 р./. Проте потрібно було уявити підстави, вагомі докази такої тези.

У результаті проведених досліджень сформувався висновок: що стосується теоретичної економічної науки, тобто всі підстави думати, що в цій області дійсно існувала школа високої теорії, що у Росії завжди називали політичною економією.

Початок цієї школи ставиться до 90-м рр. XIX в., коли були опубліковані праці, що стали генераторами основних ідей і концепцій російської теоретичної економічної науки. Це - "Промислові кризи в сучасної Англії, їхньої причини і найближчі впливи на народне життя" /1894/ і "Російська фабрика в минулому і дійсному" /1898/ М. І.Туган-Барановського і "Економічні нариси. Випуск перший.

Теорія цінності Рікардо /Досвід точного аналізу/" /1898/ В. К. Дмитрієва. Цілком оригінальні дослідження, що принесли світову популярність одному економісту / Туган-Барановському/ відразу ж, другому /Дмитрієву/ три чверті сторіччя через, були здійснені вченими, яким не здійснилося ще і тридцятьох років.

І ми вже звертаємо увагу на характерну рису російської школи - у її річищі працювали люди дуже молоді, причому в другому десятилітті XX в. із працями, згодом визнаними видатними, виступали уже вчорашні студенти. Так було, зокрема, із книгою А. В.Чаянова "Нариси по теорії трудового господарства" (1912-1913).

Виникнення школи високої теорії саме наприкінці XIX - початку XX в. було затребувано часом і підготовлено попереднім розвитком економічної думки Росії в XIX в. Вся перша половина XIX в. проходила під знаком вивчення, популяризації і навіть спроб застосувати навчання А. Сміта до російської дійсності. Для самих відважних, як відомо, це закінчилося в кріпосницькій країні трагічно.

Роботи іншого представника класичної школи - Д. Рікардо, будучи відомими, у той період занадто великої уваги не залучали. У Росії любили набагато більше послідовника й інтерпретатора теорії Рікадро Дж. Ст. Мілля. Великий інтерес у російських суспільствознавців викликали праці, а головне
концепції німецької історичної школи. У німців знайшлося чимало послідовників, у результаті чого були зроблені дуже важливі дослідження в області народного господарства Росії і його історії, для чого треба буде добре попрацювати над статистикою. Блискуче володіння теоретичними аспектами статистики і практичне її застосування в наукових дослідженнях, державній і суспільній діяльності є однієї з яскравих характерних рис російської школи політичної економії, заставою багатьох наукових відкриттів.

Високий рівень конкретно-економічних досліджень російських учених другої половини XIX в. /Згадаємо лише двотомник А. И.Чупрова "Залізничне господарство", 1875-1878/ також у чималому ступені сприяв розвитку інтересу і, якщо так можна сказати, смаку до теоретичної роботи в їхніх учнів.

Тепер ми підійшли до розгляду найважливішої особливості російської економічної думки, у величезному ступені обумовивши шлях її розвиту, - надзвичайної, із жодною країною не порівнянною популярністю в Росії другої половини XIX в. "Капіталу" К. Маркса /першого тому, оскільки другий і третій видані були багато пізніше і сприймалися вже зовсім по-другому. У 1859 р. К. Маркс опублікував роботу "До критики політичної економії", що містить ряд ідей, розвитих згодом у першому томі "Капіталу". У Європі книга була зустрінута змовою мовчання з боку професури. У однім із листів
Маркс із гіркотою відзначав: "Я очікував полеміки, критики, але тільки не повного ігнорування... )) /курсив мій - Г. С./. Цими словами він дуже точно визначив і наступне сприйняття його економічних праць західними вченими. Зовсім інший прийом робота Маркса одержала в Росії: вона "викликала великий шум", і професор політичної економії Московського університету И. К.Бабст прочитав про неї лекцію - при великому стіканні публіки. Певне, уже з цього часу "Капітал" починає завойовувати не тільки
розуми, але і душі російських економістів. Російський - перша мова, на який були переведені всі три виданих у XIX в. тому "Капіталу". Тільки в 70-х роках /тобто, після видання I тому/ у Росії з'явилося біля 170 рецензій і публікацій, у яких "Капітал" цитувався або згадувався. Одним із перших популяризаторів, пропагандистів, коментаторів "Капіталу" був російський економіст Н. И.Зібер. Росія була єдиною країною, де капітал викладали. Лідер ліберальних народників, душу й улюбленець студентів Московського університету, що викладав и в с. х. Академії, професор Олександр Іванович Чупров приймав на свій знаменитий "науковий семінарій", тільки за умови решти заліку по "Капіталі" (першому тому). А адже в нього училися Фортунатов і Дмитрієв, а учнями останніх були Кондртьев, Чаянов і багато інших головних економістів російської школи. Винятково болісно професора старшого покоління сприймали критику "Капіталу", що розгорнулася на Заході після публікації III тому. На початку XX в. відношення з теорією Маркса в їхніх учнів укладалися вже багато в чому по-другому і по-різному. Але усе ж дуже багато чого в роботах російської школи політичної економії, зв'язувало її з "Капіталом". Більш того, цей зв'язок дозволив російським економістам випередити закордонних колег на десятиліття в постановці і рішенні ряду складних проблем економіки. Західна академічна наука ніколи не приймала Маркса. "Капітал", його вивчення ніколи не входив у програму західних навчальних закладів. Обрадувані тим, що Е. Бем-Баверк, узяв на ебе обов'язок детально описати протиріччя III і I томів "Капіталу", академіки постаралися забути про роботу Маркса Західна наука в результаті пройшла повз методологію марксистського економічного аналізу, повз разючий по глибині дослідження довгострокових тенденцій у розвитку капіталізму, повз теорію суспільного відтворення. /Про негативні наслідки цього говорили багато пізніше В. В.Леонтьев і Й. Шумпетер/. Інша справа - російські економісти, навчені методології соціально-економічного аналізу; логікі категорій товарного виробництва, самі штудировавші "Капітал", готові проаналізувати його "зсередини", у світлі новітніх досягнень науки і нових явищ у розвитку товариства. "Капітал", хотіли того російські вчені або немає, але став одним із джерел формування нової школи, навіть у тому випадку, якщо він був усього лише приводом для серйозної наукової дискусії.

Щоб спробувати оцінити місце і роль російської школи політичної економії в науці початку XX в.. , її новаторство, необхідно загалом пригадати загальний плин західної економічної думки до кінця XIX в. Вчені кінця XIX - початку XX в. ринулися додати своїй дисципліні характер "чистої науки", вільної від політики, спроможної звістки дослідження незалежно від ідеології, від моральних ідеалів аналітика. Широкі перспективи бачилися їм у застосуванні математичних методів. Не соціальна, і тимчасова приналежність "економічної людини", а його психологія, поводження, те, як
він здійснює свій вибір - ці аспекти економіки ставали предметом дослідження на відміну від робіт класиків, що бачили головним предметом економічної науки з'ясовування природи і причин багатства народів. Праця, що стала в класиків головним чинником виробництва, творцем багатства товариства, у нових теоріях став утрачати свою чільну роль. Критикі піддавалася теорія трудової вартості /цінності/ - основа класичної школи. Англійський економіст А. Маршалл у книзі, виданої в 1890 р., запропонував і нову назву теоретичної науки - "економіці" і, певне, навіть самий не припускав, що воно одержить у XX сторіччі загальне поширення. Якщо вірити словам російських учених покоління початку XX в., вітчизняна професура два десятиліття немов би не помічала нових віянь західної науки. Навчені думати і думати вільно молоді економісти обрали інший шлях, прямуючи осмислити процеси, що відбувалися на Заході, У сполученні новаторства і традицій склалася цілком своєрідна теоретична школа, по самій суті своєї, а не з традиції, що зберегла назву "політична економія", надзвичайною концентрацією інтелектуальних зусиль, що додала новий імпульс політико-економічним дослідженням.

Характерно, що економісти російської школи політичної економії зберегли схильність ряду основних ідей класичної школи. Це проявилося, насамперед, у тому, що, наслідуючи її традиціям, вони розглядали працю як головний чинник виробництва /у Економіці це місце вже зайняло підприємництво/. Самі російські економісти визначену "відсталість" своїх поглядів нерідко пояснювали моральними принципами. Здебільшого вихідці з різноманітної інтелігенції, що віддали в юності данина народницьким ідеям, вони не могли "забути про народ", тим більше в складних для нього умовах російського капіталізму, що розвивається. І в цьому відношенні вчені російської школи запропонували так багато цікавого і практично важливого, що майже узвичаєне зараз уявлення про несумісність економічного і морального починає викликати серйозні сумніви. Аналіз праці як головного чинника виробництва переростив у роботах вітчизняних вчених у дослідження соціальних процесів, що відбувалися в Росії /а марксовська "закваска", отримана від учителів, дозволила зробити ці дослідження на найвищому теоретичному рівні/. На жаль, у тезах можна зупинитися лише на деяких, особливо показових прикладах. Володимир Карпович Дмитрієв - перший російський економіст-математик, фундатор математичного напрямку в політекономічній школі, супротивник упровадження соціальних досліджень у "чисту теорію", пише книгу "Критичні дослідження про споживання алкоголю в Росії". П. Б.Струве її видає в 1911 р., відмічаючи в Передмові, що ця робота, безсумнівно стане "керівною працею" у дослідженні цей делікатної і винятково хворий для Росії того часу проблеми. Дійсно, книга ця рідк--рідкісний, майже унікальний приклад виходу "високої теорії" у реальне життя, точніше - у саму гущавину народного життя,
причому в таку проблему, котрої і до нашого часу економісти серйозно не займаються, а якщо і займаються, те, по мірках дослідження Дмитрієва, роблять це вкрай поверхово. Статистичний і теоретичний аналіз переростив у роботі Дмитрієва в дослідження алкоголізму не просто як транедії особистості, а як трагічного явища народного життя Росії на рубежі двох сторіч, явища соціального, викликаного "розкрестьянуванням" патріархального села, ламкої звичного способу життя, вікових його підвалин, цілком не сумісних з умовами міста, куди масами переселялися сільські жителі. Число алкоголіків, що росте, нерідко спадкових, викликає в економіста біль і тривогу за долю нації. /Залишається тільки шкодувати, що дослідження це так "керівною працею" і не стало/. На відміну від економіці, що методологічно виключає спеціальні теорії розподілу, у Росії такі теорії створювалися, і практично узвичаєної серед політекономів була соціальна теорія розподілу Туган-Барановського, тим більше "влаштовувала" багатьох, оскільки являв собою розвитий варіант теорії Рікардо. У підручниках неодмінно був присутній поділ {(Розподіл", і про його структуру можна судити на прикладі одного із самих популярних підручників, по якому чверть сторіччя /до середини 20-х років/ пізнавали економічну грамоту росіяни. Це - "Нариси політичної економії" В. Я.Железнова. У 7-ом ізд. (М., 1912) роздів "Навчання про розподіл" складався з чотирьох лекцій, три з який були присвячені заробітній платі й іншим проблемам положення праці у виробництві (дві глави - про робочий договір із такими, зокрема, проблемами, як історія робочого законодавства в Англії і Росії; фахові спілки, історія їхньої діяльності і боротьби в Англії, Німеччини й інших країнах - усього 247 сторінок тексту). "Іншим формам прибутку" - прибули, ренті, відсотку - була присвячена лише одна лекція - 82 стор. Приблизно таке ж співвідношення мало місце й у підручнику М. І.Туган-Барановського "Основи політичний економії". Як очевидно, і тут головним в економіці залишається праця. /Попутно зауважимо, як багато матеріалу дається Железновим у порівнянні з іншими країнами. Це не випадок і не особливість даної роботи. Порівняльний аналіз був характерною рисою і досліджень, і навчальних праць, і просвітительських видань російської школи/.

Пильна увага економістів російської школи до положення трудящих /робочих, селянства, дрібних товаровиробників/ призвело їх до розробки цілком оригінальних, що не мають аналогів
у світовій економічній літературі теорій кооперації. Остання розглядався як важливий засіб подолання трудностей капіталізму, що розвивається, водночас - і навчання премудростям господарювання в ринковій конкурентній економіці, /хіба це не є прообраз "соціального ринкового господарства"? /. Робіт із кооперації була написана безліч. Добре уже відомі й у нашій країні, і за рубежем книги А. В.Чаянова. Великою популярністю в Росії користувалися праці Пажитнова, Мануйлова й інших авторів. Але не можна, слідом за самими російськими "кооператорами", не визнати особливу значимість теоретичної праці М. И.Туган-Барановського. "Роботи Михайла Івановича з питань кооперації, безсумнівно, потрібно визнати видатними, одн із кращих не тільки в нас у Росії", - писав Н. Д.Кондратьев у 1923 р. Здається, що книга "Соціальні основи кооперації", написана в 1916 р., у період самого розквіту російської школи політичної економії, є зразком її досягнень у методології /сполучення історичного і теоретичного аналізу; соціально-економічний підхід; "перевірка теорії ; цілком конкретні пропозиції в області господарювання/. І також уперше висуваються такі питання теорії, над якими задумалися західні економісти лише через десятиліття. Зокрема, ставиться проблема об'єктивного і суб'єктивного в економіці, меж утручання людей у дії об'єктивних законів. /Цілком чудово
висловлені Туган-Барановським ідеї були підхоплені і розвиті вже в 20-е роки його учнем Н. Д.Кондратьевим у розробленої їм теорії планування/. Думка Туган-Барановского про межі "штучних утворень", створених і задуманих людьми, а не виниклих стихійно в ході розвитку ринкової економіки, була використана А. Ноувом і Е. Домаром у дискусіях, що проходили в США в 70-х - 80-х роках /звичайно, ХХв. / щодо перспектив виживаності в ринкових умовах так. наз. підприємств робочої власності/ план "ESOP" - власності робітників на акціонерний капітал підприємства/. 6. Дуже трагічно склалася доля досліджень російської школи політичної економії в області мікроекономічної теорії. Мова йде про двох видатних представників цього напрямку досліджень В. К.Дмитрієві /1868-1913/ і Е. Е.Слуцком /1880-1948/. Важко сказати, скільки Нобелевських премій дісталося тим, хто через десятиліття наново відчиняв /повторював/ їхнього відкриття.

Водночас, саме в області мікроекономіки положення російської науки виявилося украй важко, тому що на заході в цій сфері йшла найбільше серйозна критика теорії трудової вартості. У цій області розвивався новий інструментарій аналізу - математичний і саме сюди вторглись проблеми
ринкового поводження і психології суб'єктів, що хазяюють, розроблювальні теорією граничної корисності. Аналізуючи ситуацію, що склалася в російській науці на рубежі сторіч, Дмитрієв відзначав: протягом більш ніж 20 років російська економічна наука "не помічала" психологічного напрямку -"самого значного по своїх розмірах і наслідкам плину європейської економічної думки" Перші спроби М. И.Туган-Барановського і В. Ф.Залеського пробити пролом у "тій стіні, що, відгородилася російська економічна наука від вторгнення всяких "нововведень" із Заходу", хоча і не мали негайних "дотикальних наслідків", але виявили чимало прихильників. "Лід був зламаний: із цього часу не говорити про теорію граничної корисності, замовчувати її (...) стало неможливо"Праці П. Б.Струве і С. Л.Франка запропонували російським економістам цікавий напрямок подальшої розробки теорії цінності - синтез трудової теорії цінності і граничної корисності. Ідея показалася новому поколінню російських економістів дуже привабливої, що дозволяє знайти вихід із дуже делікатної ситуації. З одного боку, виникнула можливість зберегти класичну основу - трудову теорію. З іншого боку, не визнавати значимість теорії граничної корисності було вже неможливо. Незалежно друг від друга, вони обрали схожий підхід - синтез теорій трудової вартості (в інтепретації Рікардо) і граничної корисності. "Самим значним явищем у прямуванні економічної думки за останні роки був поворот до чисто теоретичної роботи, ціллю якої усе більш і більш ставиться синтез основних положень, установлених класичною школою і її продовжувачами, і школою граничної корисності. Створювали "синтетичні" теорії цінності і Туган-Барановський, і київський економіст Н. Столяров і ряд інших дослідників. Проте укладається враження, що істотних результатів у цьому синтезі зазначені вище економісти не досягли. Незрівнянно більш успішної була робота в цій області В. К.Дмитрієва. У 1898 р. у друкарні Московського університету була надрукована перша наукова праця Володимира Карповича Дмитрієва "Економічні нариси. Випуск перший. Теорія цінності Д. Рікардо (досвід точного аналізу}". Цією роботою він заявив про себе як першій російському економісту-математиці. У 1902 р. він публікує продовження своєї наукової праці - "Економічні нариси. Випуски другий і третій. Нарис другий. Теорія конкуренції Ог. Курно. Нарис третій. Теорія граничної корисності". У 1904 р. усі трьох раніше опублікованого економічних нарису були видані окремою книгою - "Економічні нариси. (Серія 1-я: Досвід органічного синтезу теорії цінності і теорії граничної корисності)". Дмитрієв припускав підготувати ще одну серію з трьох нарисів: по теорії ренти, промислових криз і грошового обігу. Планувалося, певне, створити дуже обставинно пророблені теоретичні основи економічної науки початку XX сторіччя. Як видно, ці праці написані не були. У всякому разі, зведень про існування рукописів або публікацій знайти не вдалося. Як і багато економістів того часу, Дмитрієв ринувся осмислити ту революцію в науці, що відбувалася наприкінці XIX в., і сполучити новітні теорії - економічної рівноваги, граничної корисності, граничної продуктивності зі спадщиною класичної школи. Підхід Дмитрієва певною мірою подібний із методом А. Маршалла - починається спроба не відкинути класичну спадщину, а створити на новому фундаменті синтез визначених старих і сучасних ідей, розвивати їх і створювати нові теорії. Водночас Дмитрієва займають і зміни, що відбуваються в ринковій економіці, пов'язані з пануванням монополій, що посилюється. Звідси його інтерес до робіт Курно, одним із перших досліджуючого ринкові структури. У результаті виникнула цілком оригінальна праця, суть котрого чітко відбита в підзаголовку "Досвід органічного синтезу трудової теорії цінності і граничної корисності". Використовуючи математичні методи для аналізу теорії цінності Д. Рікардо і так називаної "догми Сміта", Володимир Карпович зумів "зняти" багато зауважень критиків Рікардо, що дорікали його, зокрема, у суперечливості окремих позицій (наприклад, трактувань ціни і прибули). Такий підхід до спадщини попередників, метод аналізу їхніх праць якоюсь мірою перегукується з роботами відомого сучасного неорікардинця П. Сраффи з Кембриджа, у тому числі з його книгою "Виробництво товарів за допомогою товарів". Істотний інтерес подають, навіть і в наш час, висловлені Дмитрієвим розуміння по окремих категоріях економічної науки. Так, за рубежем звертають особливу увагу на теорію невиробничих витрат при конкуренції між підприємцями. На мій погляд, аналіз Дмитрієва подає особливий інтерес, показуючи собою рідкісний приклад макроекономічного дослідження конкуренції і монополії, у ряді аспектів предзахопленну сучасну теорію "трансакціонних витрат" /у плані постановки питання про витратності ринку/. Учений одним із перших у світі став досліджувати і зіставляти економічну ефективність цих двох протилежних за своїм характером ринкових структур, вивчати "необмежену" і "недосконалу" конкуренцію. Висновки Дмитрієва - необмежена конкуренція несе економіці додаткові витрати, тобто додаткові суспільні витрати від утрат виробництва, надлишки запасів, недовантаження потужностей або надмірної реклами. Вони лише частково компенсуються споживчим прибутком від цін, менших, чим монопольні. При пануванні монополії народне господарство в цілому нічого не втрачає: що береться понад необхідні витрати в споживачів, то надходить у виді надмірно високого прибутку в розпорядження монополіста. Навпроти, уся сума, що переплачується споживачем понад необхідні витрати виробництва при пануванні вільної конкуренції, пропадає для народного господарства безвісти, витрачаясь на покриття непродуктивних витрат, тобто таких, витрата котрих "не збільшує загальної суми користі або задоволення". Це підриває, на думку Дмитрієва, класичне положення, що вільна конкуренція забезпечує найбільшу продуктивність існуючих засобів виробництва. Роль товарних запасів /як вважає учений, із неминучістю утворюваних кожним товаровиробником в умовах необмеженої конкуренції/ він порівнює з посиленим озброєнням держав у мирний час. Накопичення надлишків товарних запасів є результат боротьби конкуруючих виробників, кожний із який у своїх діях керується правильним господарським розрахунком. Утворюється, що "невидима рука", усупереч твердженням багатьох економістів, аж ніяк не забезпечує узгодженості в діях виробників товарів. Звідси, робить висновок Дмитрієв, накопичення надлишків товарних запасів призводить до нестійкості рівня виробництва і в остаточному підсумку -надвиробництву. У дослідженні цінності і конкуренції Володимир Карпович широко використовував математичні методи аналізу: матиматизуя теорію Рікардо, він склав систему лінійних рівнянь, що надалі, вже в 20-і роки і пізніше, стала прообразом міжгалузевого
балансу - найважливішого в наші дні інструмента вивчення економічних пропорцій, - і моделі "витрата-випуск". Сучасники Дмитрієва винятково високо оцінювали його дарування, відзначали значущість його внеску у світову науку, були упевнені, що "в історії економічної теорії йому забезпечене почесне місце"."... У небагатій скарбниці "чистої економії" додалася одна нова теорема, теорема Володимира Карповича Дмитрієва", - відзначав проф. Н. Н.Шапошніков. І усе ж одне з найважливіших досягнень Володимира Карповича відзначено не було. Мабуть, і самий автор не міг на самому початку сторіччя припустити, яке практичне застосування може знайти запропонована їм при математизації теорії Рікардо система лінійних рівнянь. Для нього це був усього лише інструмент, необхідний "побічний" продукт дослідження цінності. Лише в 20-і роки економісти стали розуміти, що ця система являє собою прообраз міжгалузевого балансу. Основи такого балансу були розроблені багато пізніше американським економістом російського походження В. В.Леонтьевим. Отримавша назву "витрата-випуск", його модель принесла автору Нобелевську премію. (1973р.).

На Заході інтерес до робіт Дмитрієва проявився в 60-і роки. Починаючи з першої статті, опублікованої в 1961 р. А. Ноувом і А. Цауберманом ("Воскреслий російський економіст" 1900), з'явилися дослідження творчості російського вченого, найбільше обгрунтоване з них утримується у вступній статті до англійського видання "Економічних нарисів". Зусиллями А. Ноува, А. Цаубермана, Д. М.Нуги ім'я і творчість В. К.Дмитрієва стали відомі західному читачу. У 1968 р. його книга була переведена на французьку мову. Рівн через сімдесят років після видання "Економічних нарисів" у Росії побачив англійський переклад цієї книги. У дуже детальній науковій передмові Кембріджського університету Д. М.Нуті даний докладний аналіз як основних теоретичних позицій Дмитрієва, так і їхньої значимості для розвитку сучасної економічної науки, осмислення процесів, що відбуваються в економіці до кінця XX сторіччя. (Читач може познайомитися з перекладом у додатку до дійсного видання). Як підкреслював англійський професор, Дмитрієв передбачив і дуже точно сформулював цілий ряд положень і технічних прийомів, що складають істотну частину сучасної економічної науки. Далі, - відзначає Нуті, - Дмитрієв створив надзвичайно оригінальний варіант теорії конкуренції - "дуже своєчасний внесок в область, у якій дослідження зайшли в безвихідь". І сама спроба "органічного синтезу" теорії цінності і граничної корисності, здійснена Дмитрієвим, служить, за словами англійського економіста, дуже важливим нагадуванням про значимість цілого ряду аспектів теорій цін і розподіли, що ігноруються сучасною наукою. Як бачимо, "Економічні нариси" В. К.Дмитрієва являють собою чудовий приклад: надається, звернувшись до праць великих попередників, до питань, ними піднятим, але не розкритим, до рішень, на думку багатьох, спірним і навіть суперечливим, можна внести цінний внесок у науку. Більш того, знайти підходи і рішення, що набагато випереджають свій час. Навіть саме, декілька змінене, назва праці Володимира Карповича в англійському перекладі говорить про це. Це вже не нариси теорій Рікардо, Курно і граничної корисності.

У довіднику "Who's Who in Economics (1770 - 1986), складеним відомим істориком економічної думки Блаугом, В. К.Дмитрієв зайняв по праву місце серед видатних економістів" усіх часів і народів. Дослідження В. К.Дмитрієва зіграли величезну роль у формуванні російської школи політичної економіки, визначили багато в чому спрямованість наукових праць ряду економістів більш пізнього часу. Не тільки його книги, але і статті в економічних часописах високо цінувалися сучасниками. У них учений звав до створення нових оригінальних теорій, до відмови від догматичного сприйняття спадщини попередників, підтримував новаторство молоді. Його роботи підняли планку так високо, що сучасники, усвідомлюючи новаторство його поглядів далеко не завжди могли оцінити всю їхню глибину і значимість. Найбільшою мірою ідеї Володимира Карповича послужили економіко-математичному напрямку як російської, так і західної науки. Саме "Економічні нариси" стали фундаментом, на якому в 20-і роки виростила перша у світовій науці теорія економічного росту Г. А.Фельдмана; відзначені в шістдесяті роки державних премій роботи В. С.Немчинова і В. В.Новожилова; праці Нобелевських лауреатів Л. В.Канторовича і В. В.Леонтьева.

Здається, що і теперішнє покоління вчених знайде в роботах Дмитрієва чимало ідей, спроможних розбудити думку дослідника, важливих для пізнання процесів, що відбуваються в сучасної Росії.

В другому десятилітті XX в. з оригінальними концепціями в області "чистої теорії" виступав київський економіст Євген Євгенович Слуцький /1880-1948/. У 1915 р. він опублікував в італійському часопису статтю "ДО теорії збалансованого бюджету", у якій був запропонований оригінальний варіант теорії граничної корисності, розвивалася концепція економічної рівноваги В. Парето. Слуцький зумів значно просунути розробки Парето. Йому першому вдалося розмежувати і дати аналітичний опис ефекту заміщення й ефекту прибутку, що дозволило відмежувати вплив, що робиться на індивідуальний попит коливаннями відносних цін, від впливу, пов'язаного зі змінами індивідуального прибутку /згодом такий аналіз був зроблений англійським економістом Дж. Хіксом у його, що стали класичним, праці "Вартість і капітал", виданому в 1939 р., і зазначені ефекти одержали назву "хіксіанських"/. За розробку теорії загальної рівноваги /її мікроекономічних основ, що складають головне утримання роботи "Вартість і капітал"/ Хікс був нагороджений Нобелевською премією 1972 р. Ось що англійський економіст писав у введенні до своєї книги 1939 р.: "Теорія, що буде викладена в цей і двох наступних главах, належить, по істоті, Слуцькому, із тієї лише обмовкою, що я цілком не був знаком із його роботою ні під час дослідження, ні навіть якийсь час після опублікування цих глав у часопису Р. Г.Д. Алленом і мною. Робота Слуцького сильно математизована, у ній мало міркувань про важливість його теорії. Все це /а також час, коли була опублікована робота/, можливо, і пояснює, що настільки довгий час вона не робила впливу на розвиток економічної думки і прийшлося відчинити її наново. Дійсна праця являє собою перше систематичне дослідження "території", уперше відкритої Слуцьким". Російською мовою робота Слуцького, що вже в 20-х роках відійшов від досліджень в області "чистої теорії" ринку й успішно зайнявся математичною статистикою, побачила світло лише в 1963 р.15 /У видання "Вибраних трудів" ученого 1960 р. вона включена не була/. У коментарях радянських економістів-математиків Волконського В. А. і Конюса А. А. відзначалося, що важлива заслуга Слуцького складається в тому, що він перший підійшов до вивчення функції корисності як до об'єктивної характеристики поводження товариства або сукупності споживачів і намітив шлях її експериментального дослідження і застосування в практичних економічних розрахунках. Ідеї Слуцького знайшли відбиток у працях західних економістів Г. Шульца, Х. Хаутекера, М. Дебре й ін. У СРСР результати, отримані Слуцьким, використовував В. С.Немчинов для визначення ринкової ціни. Виникає цікаве питання: чи знали в Росії десятих-десятих-двадцятих років цю /таки на десятиліття випереджуючи західних дослідників/ роботу Слуцького? Зважаючи на все, і знали й обговорювали. Справа в тому, що Євген Євгенович був членом майже всіх наукових товариств, у яких велися дискусії в області "високої теорії": Товариства економістів при Київському комерційному інституті, Математичного товариства. Цей аналіз у свою чергу, дав Туган-Барановському можливість намітити ряд ознак Сцена заліза, висота облікового відсотка), що визначають кожну фазу промислового циклу і дозволяють проаналізувати прямування кон'юнктури і - як з'ясувалося згодом - і впливати на її проводячи подальше дослідження об'єктивних закономірностей економічної кон'юнктури, вивчаючи можливості втручання в її людини, використовуючи вивірені їм індикатори фаз циклу, М. Туган-Барановський одним із перших у світі здійснив прогнозування економічного розвитку - і дуже вдале. У книзі "Російська фабрика" (1898 р.) він зробив висновок, що Росія наближається до промислової кризи, і криза дійсно відбулася в гострій формі наприкінці 1899 р. У німецькому виданні "Промислових криз" він висловив думку, що Німеччина наближається до промислової кризи; криза дійсно мала місце, що звернуло на себе серйозна увага німецького уряду. Точно так само їм була передбачена криза в США 1907 р. И, нарешті, необхідно відзначити: у книзі "Промислові кризи" Туган-Барановський провів спеціальний аналіз динаміки положення робітничого класу в умовах капіталізму і під впливом його циклічного розвитку. Його дослідження не тільки не підтвердило, але спростувало сформоване в марксизмі початку XX в. положення про неминучий "зубожінні пролетаріату в умовах капіталізму". Російський учений був у той час навряд чи не єдиним дослідником циклів і кон'юнктури, що звернула увагу на їх, якщо можна так сказати, соціальну складову й у цьому ще разом яскраво проявилася характерна риса російської школи політичної економіки - схильність до соціального аналізу, успадкована від класиків і "Капіталу" К. Маркса. Зроблене Туган-Варановським дослідження місця і ролі профспілок і іншої громадської організації в ринковій економіці, що розвивається - очевидне свідчення пошуку соціальної моделі, якийсь методів соціальної орієнтації капіталістичної економіки, пошуку, що був продовжен у наступних роботах ученого. Книга Туган-Барановського зробила на Заході величезне враження - настільки несподіванним були постановки питання. Автор першим із російських вчених-економістів одержав світову популярність. При житті Туган-Барановського побачили світло німецький (1902) і французький переклади "Промислових криз" У наш час були видання в Англії (1954 р.), ФРН (1969 р.), Японії (1972 р.). Чимале число вчених різних країн, що належать до різних напрямків економічної науки, розвивали і підтримували ідеї Туган-Барановського. Серед вітчизняних економістів до його концепції приєдналося В. Я.Железнов, И. М.Кулішер, В. К.Дмитрієв. Як видатне по своєму значенню дослідження в області кон'юнктури оцінював теорію свого вчителя Н. Д.Кондратьева, підкреслюючи, що вона настільки оригінально і глибоко ставила і вирішувала проблему, "настільки яскраво розкрила природу капіталістичного народного господарства в його цілому і настільки в загальному підтверджувалася дійсністю, що по справедливості доставила йому світову популярність, створила в цьому питанні цілу школу, до якого з тими або іншими обмовками примкнули настільки значні економісти західних країн, як Шпітгоф, Эйленбург, Поль, Шмоллер, Лескюр і ін. Вона породила цілу література за і проти її. Навіть і супротивники її, як В. Зомбарт, визнали її надзвичайним кроком уперед, вищою формою теорії криз. Один із західних послідовників Туган-Барановського - А. Шпітгоф назвав його кращими теоретиком економічної кон'юнктури. Автор найбільше великого в той час праці, присвяченого промисловим кризам, професор Жан Лескюр назвав його книгу самим оригінальним і самим значним твором у всій економічній літературі цього часу. М. Туган-Барановський "додав новий напрямок аналізу цієї проблеми", - писав десятиліття через відомий американський економіст А. Ноув про теорію промислових криз. Дослідження Туган-Барановського продовжив у 20-і роки Н. Д.Кондратьев, що зробив гігантський крок вперед у цій області, також отримавший світову популярність і визнання. Як і роботи Дмитрієва, праці Туган-Барановського стали фундаментом, на якому будувалися перші теорії економічного росту, концепції державного регулювання економіки. Іншу долю життя приготувала останній науковій праці Туган-Барановського "Паперові гроші і метал" - книзі, що свідчить, на мою думку, про початок нового етапу в розвитку російської школи політичної економії - розробці теоретичних основ і практичних мір державного економічної політики, причому при цілком чіткому усвідомленні необоротних змін, скоєних у капіталістичному світовому господарстві за роки першої світової війни. Опублікована в 1918 р., ця робота стала відома на Заході лише в 80-і роки, завдяки перекладу на італійську мову. Що дуже незвичайно - вона відразу була відрецензована в однім із головних економічних часописів Франції. Автор рецензії відзначав незвичайний дарунок передбачення в російського економіста, ремствував на те, що невідомі були запропонованої їм міри антиінфляційної політики, що не одержала розвитку його "кон'юнктурна теорія грошей", що його блискуче науково обгрунтоване попередження - про неможливість повернення після війни до золотого стандарту - не могло бути прийняте в увагу. Той незвичайний інтелектуальний зліт, така концентрація інтелектуальних зусиль, що була характерна для російської школи політичної економії, природно, були можливі лише за певних умов. Я думаю, що головними серед цих умов була свобода думки і чекання затребуване/ні, дає впевненість у затребуване країною накопиченого наукового потенціалу. Ще разом хочеться відзначити - цей потенціал початків укладатися ще в XIX в. Адже ніхто з тих російських політекономів, хто зробив дійсні відкриття, не одержав утворення за рубежем. Санкт-Петербургский, Московський, Київський, Казанський, Юрьевский /Дерптский/, Харківський, Варшавський, Новоросійськ /Одеський/, Томский - от ті дев'ять університетів, у яких одержували знання майбутні російські інтелектуали. Майбутні економісти училися поруч із тими математиками, фізиками, біологами, що склали славу російської науки. Величезну роль грали своєрідні "науково-дискусійні центри", у яких вдосконалювались, а нерідко зароджувалися ідеї як молодих учених, так і маститих професорів. У літературі того часу часто згадується Товариство по розробці суспільних наук ім. А. И.Чупрова при Московському університеті, що дав "добро", зокрема, першим роботам А. В.Чаянова й Е. Е.Слуцького. Петербуржці - і ті, хто в 20-і роки працювали в СРСР, і які опинились далеко за межами своєї країни, з особливою теплістю згадували "науковий семінарій" М. И.Туган-Барановського при Санкт-Петербурзськом університеті. Його вихованці - Н. Д.Кондратьев, Солнцев, Юровський, Фельдман /і, певне, чимало інших, що стали згодом відомими, економістів/. Багато талановитої різночинної молоді концентрувалося навколо професорів Петербургзського політехнічного інституту, де головним політекономом був Туган-Барановський, а статистику вів Олександр Олександрович Чупров. Курси по кооперації при Московському народному університеті /Міусська пл., б/ являли собою вихід у саму широку гущавину народу найвищої теорії - тут лекції читали "у чергу" професора П. П.Мануйлов, А. А.Пажитнов, С. Н.Прокопович, Туган-Барановський.

Не можна не відзначити, що товариства російських економістів у 20-і роки створювалися й в еміграції. Так, у ]921-1924 р. у Лондоні активно працювало Російське економічне товариство. Було декілька випусків його видань. Цікаво, що в центрі уваги авторів статей такі проблеми, як відновлення і розвиток залізниць у Росії, державне регулювання економіки і, звичайно, левина частка уваги - кооперація - самий головний для Росії питання, на думку величезної більшості економістів школи політичної економії. Характерною рисою всієї російської науки перших десятиліть XX в. було просвітительство. Мабуть, економісти тут були в найперших рядах, прямуючи не тільки розробити теорію або здійснити переклад новітнього закордонного видання, але неодмінно зробити всім новим надбанням студентства і самої широкої публіки. Головним шляхом популяризації економічних знань рахувалася робота над лекційними курсами і підручниками. До другого десятиліття XX в. у Росії було три самі знаменитих підручники: А. И.Чупрова, В. Я.Железнова і М. І.Туган-Барановського. У 1915 р. був оголошений конкурс на кращий підручник, виграний Туган-Барановським (премія Імператорської Академії наук ім. адмірала Грейга). Раніше підручник Железнова разом із триступінчастою програмою самоосвіти була подана на Всесвітній виставці в Парижі 1900 р. Програма визнана гідною Срібної медалі. Важливим засобом просвітительської діяльності російські професори розглядали Курси по кооперації, що читалися в Народному університеті ім. Шанявського, а також публікацію в популярних часописах статей по економічних питаннях. Їх регулярно друкували часописи "Світ Божий", "Нове слово", "Просвітництво" і ін. Чудовою уявою економічної журналістики може служити "Вісник кооперації", що видавався М. И.Туган-Барановським. Останній був також редактором дуже цікавого видання "Нові ідеї в економіці". У історії економічної думки Росії кінця XIX - початку XX сторіччя ще багато "білих плям", проблем, що потребують серйозного спеціального вивчення. Очевидно, що обраний ученими російської школи політичної економії шлях розвитку науки був винятково плідним, що серйозно вплинули на формування ряду напрямків світової науки. Вони були дійсними генераторами ідей. Першими звернули увагу на виняткову значимість макроекономічного аналізу. "Візитною карткою" російської школи стали дослідження суспільного відтворення, циклів і криз, господарської кон'юнктури, розробка методів прогнозування. Сполучення економічного і соціального аналізу дозволило створити оригінальні, що не мають аналогів у світі, практично значимі теорії кооперації, зробити перші кроки в розробці моделей соціального ринкового господарства. У області "чистої теорії" були формульовані оригінальні концепції цінності, ринку, уперше проведений порівняльний аналіз суспільної ефективності конкуренції і монополії, розроблені основи моделі "випускання-витрата-випуск".

Відсутність сухого академізму, прагнення зробити теорію практично значимої для країни, участь у розробці економічних реформ, просвітительська діяльність зробили російську економічну науку невід'ємною складовою частиною культури Срібного сторіччя. Праці російських економістів і в наш час перекладаються, цитуються, більш того - із ними і зараз полемізують. Їхні ідеї затребувані сучасною наукою і практикою господарювання.

Популярні записи