Політична економія


К. Маркс

Визнаним вкладом в ек-ну науку є теорія реалізації Марк­са, яку було також сформульовано з позицій трудової теорії в-­ті. Маркс не наполягає на абсолютизації в-сних показників, він указує лише на те, що вони відображають тенденцію, котра є об'єктивною і, здійснюючись, спричиняє обов'язкові наслідки на ма-кроек-ому та мікроек-ому рівнях. Він пояснює природу циклічності, криз надВ, визначає фази циклу, аналізує наслідки цих явищ.

Маркс і його послідовники у своїх досл-нях відштов-хува­лись від трудової теорії в-сті, критикуючи теорію граничної кор-сті, теорію факторів В. Та в сучасному макро­ек-ому аналізі ці теорії посідають чільне місце саме тому, що марксистська трудова теорія в-сті не може бути базою для при­кладних досл-нь, не дає змо-ги простежити з допомогою к-с­них показників і зоб-разити у вигляді лінійних моделей процеси нагромад-ження, розподілу сус-ого продукту, ек-ого зро­стання, закономірності й фактори ціноутворення, тобто про-цес від­новлення ек-ної рівноваги.

У Маркса визн-ня в-сті легко пов'язується з визн-­ням ціни та доходів, оск грунтується на визнанні лише 1-го фактора В, а сучасна ек-на думка базується на ба-гатофакторному аналізі. Серед цих факторів — праця, капітал, зем­ля, під-цькі здібності. Тому в центрі досл-ня опиняєть­ся вже не в-сть, а ціна та її зміни під впливом змін у розв-ку факторів.

За кап-зму рух товарів відбувається не за взстю, а за ціна­ми, які постійно відхиляються від взсті. Сам Маркс визнав це у 3-ому томі "Капіталу", сформулю-вавши вчення про ціну В, у якому стверджував, що ціни формуються під впливом ін­ших, ніж в-сть, фак-торів, а в-сть є лише 1-єю з характерис­тик природи цін. Цю закономірність ураховує сучасна ек-на наука, яка позитивно сприймає висновки марксистської тео-рії цін, але досліджує фактори їх формування з пози-ції теорій граничної ко­р-сті та факторів В.

Популярні записи