Політична економія


Економічні теорії М. І.Туган-Барановського

М. І.Туган-Барановський (1865-1919), українсько економіст. Уродженець Харківської області. У 23 року закінчив курс Харківського університету відразу по двох факультетах: природничому і юридичному.

Однак сферою своєї діяльності М. І.Туган-Барановський обрав політичну економію. У 1894, опублікувавши роботу "Промислові кризи в сучасній Англії, їхні причини і вплив на народне життя", він став першим українцем ученим зі світовим ім'ям (книга в 1901 році переведена на німецьку мову, а потім і на французький). За цю роботу М. І.Туган-Барановський у 1894 році був визнаний гідним ступеня магістра Московського університету. У 1895 році він стає приват-доцентом С.-Петербурзького університету й у тому ж році його приймають у члени Імператорського Вільного Економічного Товариства.

Будучи представником "легального марксизму". М. І.Туган-Барановський бере участь у редагуванні журналів марксистського напрямку, таких як "Нове слово", "Початок", "Світ божий". У 1898 році М. І.Туган-Барановський видає книгу "Російська фабрика", де розвиває ідеї про розвиток капіталізму в Росії і захищає її в тому ж році як докторську дисертацію.

Нове, двадцяте століття М. І.Туган-Барановський зустрічає опальним ученим, висланим зі столиці за участь у студентських хвилюваннях. У Петербург, з дозволу влади, він повернувся в 1905 р. У наступні роки М. І.Туган-Барановського цікавлять проблеми розвитку кооперативного руху. З 1908 року він член "Комітету сільських, кредитних і промислових товариств". У 1909 році М. І.Туган-Барановський став видавати журнал "Вісник кооперації", а в 1916 році виходить його робота "Соціальні основи кооперації". Тоді ж виходить ряд його робіт про соціалізм, а в 1918 році - одна з найвідоміших - "Соціалізм як позитивне навчання".

До революції роботи М. І.Туган-Барановського видавалися неодноразово, і зокрема його праця "Основи політичної економії", де він найбільше повно виклав свої економічні погляди.

2. Теорія граничної корисності М. І.Туган-Барановского.

М. І.Туган-Барановський писав, що теорія граничної корисності і трудова теорія вартості не є взаємовиключними, а, навпаки, доповнюють і підтверджують один одного. Він сформулював знаменитий закон, відповідно до якого граничні корисності вільно відтворених благ пропорційні їх трудовим вартостям.

Розглядаючи ці питання, він показав, що правильно зрозуміла теорія граничної корисності не тільки не спростовує трудову теорію вартості Д. Рікардо і К. Маркаа, але і являє собою несподіване підтвердження навчання про вартість даних економістів. Як і більшість російських економістів, М. І.Туган-Барановський не обмежився однобічним протиставленням корисності і витрат як двох основних факторів цінності. Думаючи, що теорія Рікардо підкреслює об'єктивні фактори цінності, а теорія Менгера - суб'єктивні, він намагається довести, що теорія Рікардо не виключає, а лише доповнює теорію граничної корисності.

Логіка міркувань М. І.Туган-Барановського така: "Гранична корисність - корисність останніх одиниць кожного роду продуктів - змінюється в залежності від розмірів виробництва. Ми можемо чи знижувати підвищувати граничну корисність шляхом розширення чи скорочення виробництва. Навпроти, трудова вартість одиниці продукту є щось об'єктивно дане, що не залежить від нашої волі. Звідси випливає, що при зіставленні господарського плану визначальним моментом повинна бути трудова вартість, а обумовленим - гранична корисність. Якщо трудова вартість продуктів різна, але користь, одержувана в останню одиницю часу однакова, то випливає висновок, що корисність останніх одиниць вільно відтворених продуктів кожного роду - їхня гранична корисність - повинна бути назад пропорційна відносній кількості цих продуктів в одиницю робочого часу. Інакше кажучи, повинна бути прямо пропорційна трудової вартості тих же продуктів"'. І виходить, на думку М. І.Туган-Барановського, обидві теорії знаходяться в повній гармонії.

Теорія граничної корисності з'ясовує Суб’єктивні, трудова теорія вартості - Об'єктивні фактори господарської цінності. Саме М. І.Туган-Барановський обґрунтував положення, що гранична корисність вільно відтворених господарських благ пропорційна їх трудовим вартостям. Дане положення називають в економічній літературі Теоремою М. І.Туган-БарановсЬКого.

Значний внесок був внесений Туган-Барановским у теорію розподілу. У ній процес розподілу розглядалася як боротьба різних класів за частку в суспільному продукті. У росту самого продукту, тобто в розвитку виробництва, однаково зацікавлені всі класи.[1] Цей підхід пізніше знайшов розвиток у працях багатьох західних економістів (Шумпетер, Хикс і ін.).

Популярні записи